Terminübersicht


   Januar 2017
01.01.2017    - 31.12.2017    40 Jahre OV K35 Schwarzbachtal     OV K35

   Dezember 2017
21.12.2017        Weihnachtsfeier OV K35 Schwarzbachtal     OV K35
22.12.2017        K47 OV-Abend     OV K47

   Januar 2018
01.01.2018    - 07.01.2018    Aktivitätswoche Rheinland-Pfalz    KON 
05.01.2018        K45 OV-Abend    OV K45
10.01.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   Februar 2018
02.02.2018        K45 OV-Abend    OV K45
14.02.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   März 2018
02.03.2018        K45 OV-Abend    OV K45
14.03.2018        K27 OV-Abend    OV K27
17.03.2018        32. Funkbörse bei K33, Oppenheim    OV K33

   April 2018
06.04.2018        K45 OV-Abend    OV K45
11.04.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   Mai 2018
04.05.2018        K45 OV-Abend    OV K45
09.05.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   Juni 2018
01.06.2018        K45 OV-Abend    OV K45
13.06.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   Juli 2018
06.07.2018        K45 OV-Abend    OV K45
11.07.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   August 2018
03.08.2018        K45 OV-Abend    OV K45
08.08.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   September 2018
07.09.2018        K45 OV-Abend    OV K45
12.09.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   Oktober 2018
05.10.2018        K45 OV-Abend    OV K45
10.10.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   November 2018
02.11.2018        K45 OV-Abend    OV K45
14.11.2018        K27 OV-Abend    OV K27

   Dezember 2018
07.12.2018        K45 OV-Abend    OV K45
12.12.2018        K27 OV-Abend    OV K27